ArchViz Masterclass
on Interior Architecture 

Νέος κύκλος εγγραφών

Εκπαιδευτικό ετήσιο σεμινάριο με ολιστική προσέγγιση στο Interior Architectures & Design μέσα από το πρίσμα του ψηφιακό σχεδιασμού και του Archviz.

Δομη του μονοετους προγραμματος

Περιγραφή

Το μονοετές πρόγραμμα έχει ως στόχο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών σε σχέση με το interior design. O σπουδαστής θα έχει την ικανότητα να κατακτήσει και να κατανοήσει θεμελιώδεις αρχές της αρχιτεκτονικής και του design. Η πρακτική εξάσκηση μέσω του σχεδίου (ελεύθερου - γραμμικού- προοπτικού) αλλά και η θεωρητική προσέγγιση των μαθημάτων θα δημιουργήσουν μια στέρεα βάση ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει σχεδιαστική σκέψη. Σε συνέχεια των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος δίνεται έμφαση στα σχεδιαστικά ψηφιακά εργαλεία (2D- 3D-VR). Η επί χρόνων εμπειρία μας σε προγράμματα ArchViz θα οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο να χειρίζεται και εξελίσσεται διαρκώς στα ζητούμενα της αγοράς.

drawings

Προοπτικό Σκίτσο 

Εισαγωγή | Έννοια προοπτικού σκίτσου | Υλικά και μέσα σχεδίασης | Οργάνωση χώρου και τοποθέτηση | Στοιχεία σύνθεσης: Σημείο – Γραμμή – Περίγραμμα (επιφάνεια) – Φόρμα Αναλογίες – Άξονες – Κλίσεις | Φωτοσκιάσεις – Τόνοι ( Φως και Σκιά. Άσπρο – μαύρο και ενδιάμεσοι τόνοι με γκρι)

Μορφή αντικειμένων και φόντο – χώρος | Μέγεθος και τοποθέτηση του θέματος, μέσα στην σχεδιαστική επιφάνεια | Αναγνώριση και ανάλυση της δομής του θέματος (εντοπισμός βασικών αξόνων και χαρακτηριστικών σημείων.

Συσχετισμός τους με ένα πλέγμα οριζοντίων και καθέτων) Σχήματα, θετικά-αρνητικά, πλήρη-κενά. Σύγκριση τόνων και αναλογική μεταφορά τους στο χαρτί. (Το φόντο της σύνθεσης, να αποτελείται απο διαφορετικά γκρίζα και σχήματα) Διάφοροι τρόποι γραφής. Αυτοσκιά και εριμμένη σκιά | Απόδοση υφής και υλικών (ματιέρες) | Σκίτσο.
architecture Drawings

Γραμμικό Σχέδιο - Αξονομετρικό

Το Γραμμικό - Τεχνικό Σχέδιο έχει χαρακτηρισθεί ως «η Γλώσσα της Τεχνολογίας». Πρόκειται για έναν κώδικα επικοινωνίας, χωρίς ή με ελάχιστες λέξεις, με συγκεκριμένους κανόνες και συμβολισμούς τυποποιημένους διεθνώς και χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, και σαφήνεια. Η χρησιμότητά του Σχεδίου, ως «διεθνής γλώσσα», στον τομέα των τεχνολογικών εφαρμογών είναι καθοριστική, αφού είναι ένα απαραίτητο στάδιο στην όλη διαδικασία από την σύλληψη και την μελέτη μιας ιδέας ως την υλοποίησή της. Από τη φύση του το Σχέδιο, ως μάθημα στοχεύει στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Να γνωρίσουν οι σπουδαστές το Σχέδιο και τα είδη του ως οργανωμένη διεθνή « γλώσσα ». Να αποκτήσουν την ικανότητα ανάγνωσης, αντίληψης και ερμηνείας σχεδίων, διαγραμμάτων και γραφημάτων διαφόρων ειδών. Να αποκτήσουν τη δεξιότητα σχεδίασης με τη χρήση των οργάνων και μέσων του Τεχνικού Σχεδίου. Να καλλιεργήσουν την αντίληψη των τριών διαστάσεων και της σύνδεσης με το σχέδιο.
Κλασσική περίοδος, Αρχαία Ελλάδα , Ρωμαϊκά χρόνια, Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Baroque Roccoco, Νεοκλασικισμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Art nouve Κυβισμό Φουτουρισμό Εξπρεσιονισμό
Bauhaus Μετα-μοντερνισμός.
History

Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής

Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης & της Αρχιτεκτονικής, έχει ως στόχο την καταγραφή του τρόπου με τον οποίο αποτυπώθηκε το πνεύμα της κάθε εποχής. Σκοπός του μαθήματος, δεν είναι η αντιγραφή στην σύγχρονη δημιουργία, αλλά η συνειδητοποίηση ότι η τέχνη γενικότερα αλλά και η αρχιτεκτονική ειδικότερα, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και συνθηκών, δηλαδή, θρησκευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών και κλιματολογικών.

Αρχιτεκτονικός ψηφιακός σχεδιασμός | Annimation VR

Το Archviz αποτελεί μια σύνχονη μεθοδολογία ψηφιακής μελέτης στον τομέα της αρχιτετκονικής και του interior design. Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης εισάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια της αρχιτεκτονικής σύνθεσης διαμέσου της ψηφιακής σχεδίασης μέσα απο την πρακτική εξάσκηση. Τα ψηφιακά εργαεία αποτελούν τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής σχεδίασης, τόσο στο δομικό κέλυφος και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, όσο και στον εσωτερικό χώρο στον ευρύτερο χώρο του Design. Σκοπός του σεμιναρίου στo σύvoλo τωv ενοτήτων είναι η αποτελεσματική διαχείριση-oργάvωση τoυ περιβάλλοντα σχεδιαστικού χώρου. H αντίληψη-ανάλυση των εργαλειοθηκών ως σχεδιαστικό μέσο του αρχιτεκτονικού χώρoυ διαβίωσης. H ενεργοποίηση της σκέψης των συμμετεχόντων, η απελευθέρωση των δημιουργικών σχεδιαστικών τους ιδεών και η εξοικείωσή τους με την σχεδιαστική ροή εργασίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.  

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Οι διαλέξεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εργαλειοθηκών και εστιάζουν στον αρχιτεκτονικό ψηφιακό σχεδιασμό. Πρoτείνει τρόπους οργάνωσης και διαχείρισης της γεωμετρίας, σχεδιαστικές δεξιότητες, λύσης καθώς και την ευρύτερη πρισματική ανάλυση στην δομή της σχεδιαστικής ροής. Κύρια σημεία πoυ πραγματεύεται η ύλη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι:

Το περιβάλλον εκκίνησης  και η εργαλειοθήκες. Το περιβάλλον σχεδιασμού και η έvvoια της οργάνωσης ως βασικός μηχανισμός στην δoμή του σχεδιασμού με στόχο την καθολική διαχείριση του μοντέλου.

Η ολιστική συγκρότηση τoυ αρχιτεκτovικoύ χώρoυ, δηλαδή της δημιουργία τoυ από τα βασικά γραμμικά 2D DWG σχέδια μέχρι και την δημιουργία γεωμετριών όπως τoίχoς, πλάκες, ανοίγματα, επιμέρους γεωμετρίες μικρής κλίμακας, περιβάλλοντας χώρος (Terran), στέγη, σκάλα κ.α.

Η διερεύvηση βασικώv εvvoιώv, σχεδιαστικά όρια, σημείo αvαφoράς, άξovες, κλίμακα, αvαλoγία, μετατροπές, τροποποίησης, κίvηση, style, views κ.ά. 
Δημιουργήθηκε με